Регламент роботи Мукачівської районної ради

Додаток 

затверджено рішенням сесії районної ради

20 липня  2021 №69

РЕГЛАМЕНТ 

роботи Мукачівської районної

ради VІІI скликання

 

Розділ І. Загальні положення 

     Мукачівська районна  рада (або Рада)  є  органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст району, у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також повноважень, переданих Раді сільськими, селищними, міськими  радами району.

Стаття 1.  Порядок діяльності Ради, депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Кон­ституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформа­ції», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

- народовладдя;

- законності;

- гласності;

- колегіальності;

- поєднання місцевих і державних інтересів;

- виборності;

- правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених зако­нодавством;

- державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

- судового захисту прав місцевого самоврядування;

- підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

Стаття 2. Регламент роботи  районної ради (далі - Регламент) є нормативним актом, обов’язковим для виконання  районною радою, який передбачає порядок проведення першої сесії Ради, порядок обрання голови та заступника голови районної ради, скликання чергової та позачергової сесій, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії, функції органів районної ради, депутатів та посадових осіб Ради. До прийняття Регламенту районної ради чергового скликання застосовується Регламент Ради, що діяв у попередньому скликанні.

Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії районної ради.

Стаття 3. Гласність у роботі ради:

1. Засідання ради, її президії, постійних комісій та тимчасових спеціальних комісій є відкритими і гласними.

2. За рішенням Ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України про інформацію, і стосуються:

1) інформації щодо приватного життя конкретних громадян, даних персонального характеру;

2) конфіденційної інформації, що визнана такою у встановленому порядку і належить районній раді, установам, підприємствам, організаціям і відомствам;

3) інформації, що становить державну таємницю.

3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері інформації та відповідної таємниці, воно оприлюднюється у встановленому Регламентом порядку.

4. Гласність роботи Ради забезпечується:

1) доведенням до відома громадськості інформації про скликання сесії та основні питання порядку денного;

2) можливістю трансляції її засідань засобами масової інформації;

3) публікацією звітів про роботу та рішень Ради на офіційному сайті районної ради http://mukrayrada.org.ua/, та при необхідності у пресі;

4) висвітленням інформації на офіційному сайті районної ради http://mukrayrada.org.ua/;

5) наданням можливості громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в частині 7 цієї статті) роботу Ради.

5. Представники засобів масової інформації акредитуються при Раді на певний термін, який не може бути більшим за термін дії Ради поточного скликання, через подання керівництву ради відповідної заяви, підписаної повноважною на те особою засобу масової інформації. Відмова в акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до Ради або до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається можливість ознайомлення з матеріалами, які поширюються серед депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі "закритого засідання".

6. У разі порушення законодавства про інформацію або цього Регламенту представником засобів масової інформації, Рада може позбавити його акредитації на визначений термін процедурним рішенням.

7. На засіданнях районної ради можуть бути присутніми громадяни, для яких  визначаються місця за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як правило, працівник виконавчого апарату ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійної зали.

8. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань, окремо від місць для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими особами. Під час засідання Ради, особи, які не є її депутатами, не повинні знаходитися в місці розміщення депутатів.

Стаття 4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, що затверджуються Радою.

Стаття 5. Районна рада може утворювати тимчасові контрольні комісії у відповідності до ст.48 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

Розділ ІІ. Організація  роботи  районної  ради

Стаття 6. Планування роботи районної ради.

6.1. Діяльність районної ради здійснюється відповідно до планів, які затверджуються радою на рік.

Орієнтовний план роботи визначає головні напрями діяльності районної ради, її органів, та містить перелік основних питань, які плануються Радою до розгляду в поточному році із зазначенням служб (відділів), відповідальних за їх підготовку.

6.2. Проєкт орієнтовного плану  роботи районної ради  розробляється постійними комісіями Ради та виконавчим апаратом з урахуванням пропозицій депутатів, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

6.3. Орієнтовний план роботи на наступний рік затверджується на пленарному засіданні Ради в кінці поточного року і в десятиденний строк доводиться до відома всіх депутатів районної ради, виконавчих органів, зацікавлених організацій і службових осіб.

6.4. Організація виконання орієнтовного плану  покладається на постійні комісії та виконавчий апарат районної ради. Хід виконання орієнтовного плану роботи обговорюється на засіданнях постійних комісій, засіданнях президії  районної ради. Пропозиції щодо уточнення або зміни перспективного плану роботи Ради розглядаються районною радою на пленарних засіданнях на вимогу депутатів та постійних комісій.

6.5. На основі орієнтовного плану президія та виконавчий апарат районної ради розробляють плани підготовки та проєкти порядку денного чергових  сесій  районної ради. Плани затверджуються головою  районної ради або його заступником.

Планами визначається перелік документів, які повинні бути розроблені, терміни розробки та відповідальні за цю роботу, а також інші питання, пов’язані з підготовкою і проведенням сесій районної ради.

6.6. Орієнтовні плани роботи постійних комісій складаються на поточний рік, а уточнені – на поточний квартал і затверджуються на засіданні комісій. Плани роботи комісій можуть коригуватись в разі включення до них позапланових питань за дорученням  районної ради, голови Ради, його заступника, за пропозицією членів комісії, інших депутатів.

До плану роботи  комісії питання включається  після обговорення пропозицій на засіданні комісії, з визначенням строку підготовки питання і відповідального за його підготовку.

6.7. Порядок розгляду запитів на інформацію.

Запит на інформацію - це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що зна­ходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин із дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації се­ред значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрун­туванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановле­них Кабінетом Міністрів України.

Стаття 7. Скликання сесії, її пленарних засідань та засідань постійних комісій районної ради.

7.1. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань  Ради, а також засідань постійних комісій.

7.2. Першу сесію новообраної  районної ради скликає районна  територіальна виборча комісія не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів районної ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п’яти осіб – депутатів, представників партій (блоків), які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях Ради до обрання голови районної ради в черговості, згідно набраних голосів на виборах від найбільшого до найменшого. Першим веде пленарне засідання представник політичної партії, яка отримала найбільшу кількість голосів виборців. Кожен член тимчасової президії може відмовитись від головування, передавши таке право наступному по черзі. З часу обрання голови районної ради він веде пленарні засідання Ради відповідно до вимог Закону України  "Про місцеве самоврядування в Україні" та цього Регламенту.

7.3. Наступні сесії ради скликаються головою  районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

У разі немотивованої відмови голови районної ради, або неможливості ним скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови районної ради у випадках:

- відповідно до доручення голови районної ради; 

- якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених п. 7.4 ст. 7;

- якщо сесія не скликається головою районної ради у строки, передбачені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

7.4. Сесія районної ради може бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради.

7.5. У разі, якщо посадові особи, зазначені у п. 7.3 статті 7, у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п. 7.4 ст. 7, сесія може бути скликана депутатами  районної  ради, які становлять не менш як одну третину складу ради.

7.6. Розпорядження голови районної ради чи пропозиції (у випадках, передбачених ст.46 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні") про скликання та порядок денний сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд Ради. Винятковість випадків визначається ініціатором скликання сесії і обумовлюється у розпорядженні про її скликання. Рада проводить свої пленарні засідання у приміщенні адмінбудівлі районної ради за адресою Закарпатська область, місто Мукачево, вул.Штефана Агустина, 21, або у випадку проведення визного засідання – у приміщенні, визначеному суб’єктом скликання.

7.7. У випадку, коли після засідань постійних комісій Ради пленарне засідання не відбулось, голова Ради своїм розпорядженням призначає іншу дату проведення пленарного засідання, про що депутати і населення інформуються не пізніш, як за день до його проведення.

7.8. Сесія районної  ради може складатися  із декількох пленарних засідань.  Рішення про проведення пленарних засідань приймаються головуючим на сесії і доводиться до відома депутатів. Черговість та час проведення пленарних засідань визначаються розпорядженням голови районної ради. Такі засідання проводяться в межах строків, передбачених п. 7.6 цього Регламенту.

7.9. Засідання  постійної комісії Ради скликається її головою, а в разі неможливості виконувати ним свої повноваження - його заступником.

7.10. Засідання постійної комісії Ради скликається  в  міру  необхідності.

Стаття 8. Підготовка питань до розгляду на сесії районної ради.

8.1. Пропозиції про скликання сесії  районної ради, вмотивовані і підписані ініціаторами, подаються голові районної ради із зазначенням питань та проєктами документів, розгляд яких пропонується.

8.2. Пропозиції щодо питань на розгляд сесії можуть вноситися головою районної ради, постійними комісіями, депутатами, головою районної державної адміністрації, управліннями  районної державної адміністрації, іншими  районними структурами, а на пленарному засіданні – лише  депутатами  районної ради.

8.3. Пропозиції щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії, котрі надійшли не від депутатів або постійних комісій  районної ради, подаються голові Ради супровідною запискою і проєктом рішення, яке пропонується прийняти з цього питання не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи постійних комісій. До проєкту рішення додається обгрунтування необхідності прийняття даного рішення та бланк погодження із зазначенням ініціатора проєкту та візами керівників усіх зацікавлених управлінь. Проєкти рішень повинні бути юридично обгрунтованими.

8.4. Питання, які попередньо включені в порядок денний чергової сесії, розглядаються президією Ради та постійними комісіями.

8.5. Депутат районної ради отримує у виконавчому апараті районної ради матеріали з питань, які виносяться на розгляд сесії. У виняткових випадках, які зазначені у цьому Регламенті, проєкт рішення із обгрунтуванням головуючого на пленарному засіданні вноситься за рішенням Ради.

8.6. Зауваження та пропозиції депутатів до проєктів рішень систематизуються у вигляді таблиці та надаються депутатам перед початком пленарного засідання.

8.7. До моменту включення проєкту рішення до порядку денного, проєкт може бути відкликаний ініціатором. Проєкт, включений до порядку денного за рішенням районної ради, може бути відкликаний лише за згодою Ради.

8.8. Подання депутатів чи груп та фракцій, які стосуються  певних питань порядку денного чергової сесії, вносяться голові Ради у письмовій формі не пізніше як за 1 день  до проведення засідання президії Ради з питань порядку денного чергового пленарного засідання. Ці пропозиції повинні відповідати вимогам  цього Регламенту щодо підготовки питань до розгляду на пленарному засіданні Ради. Подання, що надійшли несвоєчасно, розглядаються на наступній сесії.

8.9. Скорочення термінів подання проєктів рішень розглядається в кожному окремому випадку президією Ради, а внесені на початку пленарного засідання - Радою з прийняттям окремого процедурного рішення.

8.10. В порядку денному за необхідності визначаються доповідачі і співдоповідачі з кожного окремого питання.

Розділ ІІІ. Пленарне засідання районної ради 

Стаття 9.  Пленарні  засідання  розпочинаються та завершуються Державним гімном України.

9.1. Пленарне засідання районної ради є повноважним, якщо в ньому бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

Якщо з’ясується, що пленарне засідання є неповноважним, то головуючий повинен припинити пленарне засідання. Якщо після строку, визначеного головуючим для реєстрації, кількість  депутатів на пленарному засіданні все ж не відповідає вимогам щодо його повноважності (відсутність кворуму), то головуючий остаточно припиняє пленарне засідання та приймає рішення про його перенесення.

9.2. На пленарних засіданнях Ради за запрошенням голови або заступника голови Ради можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самовря­дування, об’єднань громадян, трудових колективів. Вищі посадові особи держави, голова районної державної адміністрації на пленарних засіданнях ради займають місце ліворуч від головуючого.

При необхідності на засідання районної ради запрошуються керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, трудових колективів, преси, телебачення і радіо, а також інші особи  залежно від питання, що обговорюється.

Запрошені повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до питань, які розглядаються радою або постійною комісією. У разі порушення порядку, за вимогою головуючого, можуть позбавлятися права бути присутніми на засіданні.

9.3. Пленарні засідання  районної ради проводяться у сесійній залі державною мовою.

При необхідності можуть проводитись виїзні засідання Ради.        

9.4. Пленарні засідання Ради відкриває, веде і закриває  голова, або заступник голови Ради (у випадках, передбачених законом та цим Регламентом), а першу сесію ради відкриває і веде пленарне засідання голова  районної територіальної виборчої комісії – до обрання тимчасової президії Ради.

9.5. У випадках, передбачених  цим Регламентом, пленарне засідання відкриває депутат, за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, і який входить до її складу, а веде, за рішенням Ради, один із депутатів Ради.

9.6. Відповідно до цього Регламенту  депутат Ради зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях Ради. Якщо депутат не може взяти участь у пленарному засіданні Ради або може спізнитись на його відкриття, про це він повинен повідомити голову районної ради через виконавчий апарат Ради до початку пленарного засідання, вказавши відповідні причини.  Про намір достроково покинути пленарне засідання депутат зобов’язаний проінформувати головуючого на пленарному засіданні.

9.7. Засвідчення особи депутата проводиться біля столу реєстрації за пред’явлення посвідчення.

9.8. Голосування на пленарних засіданнях здійснюється депутатами Ради виключно особисто. Рішення, прийняті з порушенням цієї процедури, вважаються нечинними.

Стаття 10. Порядок ведення пленарного засідання.

10.1. Головуючий на пленарному засіданні в першочерговому порядку вносить пропозиції щодо процедурних питань, а після пропозицій, змін і доповнень, внесених  депутатськими групами, фракціями, депутатами Ради, ставить їх на голосування в порядку надходження.

10.2. Наступним етапом роботи пленарного засідання є затвердження порядку денного.

10.3. Всі проєкти, що надійшли на розгляд з питань порядку денного, та зміни і доповнення (в письмовій формі) ставляться на голосування в порядку надходження, якщо депутат(ти)  не знімає(ють) їх перед голосуванням або в результаті обговорення.

10.4. За пропозицією депутата або головуючого на пленарному засіданні порядок денний пленарного засідання може бути розширений проєктом(ами) рішення Ради, якщо йдеться  про питання, які є невідкладними.

Рішення районної ради заноситься до протоколу.

10.5. Невідкладні питання можуть вноситися в порядок денний під час пленарного засідання тільки за рішенням Ради.

10.6. Проєкт порядку денного пленарного засідання, сформований відповідно до вимог цього Регламенту, обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів від загальної кількості депутатів Ради.

Після затвердження порядку денного головуючий на засіданні пропонує порядок роботи пленарного засідання, який затверджується процедурним рішенням Ради.

Порядок роботи пленарного засідання регулює питання тривалості пленарного засідання, час перерви та інші питання, що стосуються організації роботи конкретного пленарного засідання.       

10.7. Після затвердження порядку денного оголошуються депутатські запити, запитання,  оголошення, відповіді на депутатські запити (за наявності вимоги депутата - автора запиту, яка до початку  пленарного засідання подана в письмовій формі до секретаріату сесії), прийняття рішень щодо відповідей на депутатські запити.

10.8. Пленарне засідання Ради веде головуючий. Головуючий на засіданні Ради:

- відкриває, закриває та неупереджено веде засідання, оголошує перерви в пленарних засіданнях  Ради відповідно до прийнятого порядку роботи;

- виносить на обговорення проєкти рішень Ради, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення; інформує про матеріали, що надійшли на адресу Ради;

- повідомляє списки осіб, які записалися до виступів;

- надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує наступного промовця;

- створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- забезпечує дотримання цього Регламенту   всіма присутніми на засіданні;

- робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

- вживає заходів до підтримання порядку на засіданні;

- має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на пленарному засіданні;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

10.9. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує   промовців і не дає їм оцінок, за винятком випадків, зазначених у цьому Регламенті.

Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення питання, і головуючий на засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатню інформацію, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

Якщо промовець виступає не з обговорюваного питання, допускає образливі вислови на адресу осіб, організацій, установ чи держави, або перевищує встановлений для виступу час, головуючий, після попередження, позбавляє промовця слова.

10.10. Районна рада  проводить свої пленарні засідання, як правило, з 10.00 до 17.00 години.

Після кожних 2-х годин роботи сесії може оголошуватися перерва на 15 хвилин. При необхідності рада може встановити інший порядок роботи.

10.11. У будь-який час депутат районної ради може звернутися з однією із наступних пропозицій щодо регламенту роботи пленарного засідання:

- стосовно перерви у засіданні, переносу чи відміни засідання;

- про те, щоб вважати список для виступів вичерпаним;

- стосовно завершення обговорення поточного пункту порядку денного;

- стосовно перенесення пункту порядку денного;

- стосовно повторного винесення пункту порядку денного на розгляд постійної комісії.

10.12. При обговоренні одного питання депутат має право взяти слово не більше як двічі. Це обмеження не стосується доповідача з даного питання. Головуючий надає слово для виступів у порядку черги або попереднього запису (після обрання секретаріату сесії).

10.13. Під час виступів на пленарних засіданнях встановлюються такі орієнтовні обмеження часу:

- доповідь - до 20 хв.;

- співдоповідь - до 10 хв. кожна;

- запитання та відповіді на них по доповіді та співдоповідях - до 15 хв.;

- обговорення доповіді - до 15 хв.;

- виступ в обговоренні - до 5 хв.;

- повторний виступ - до 1 хв.;

- запитання - до 1 хв.;

- відповідь на запитання - до 1 хв.;

- репліка за порядком ведення - до 1 хв.;

- оголошення, звернення, репліки - до 1 хв.

За згодою депутатів головуючий може, в міру необхідності, продовжити зазначений час.

10.14. Пропозиція про дострокове припинення обговорення ставиться на голосування після трьох наступних виступів з моменту її надходження. Обговорення припиняється, якщо за це проголосувало більше половини присутніх депутатів.

10.15. Якщо не менш як 1/3 депутатів проголосували проти припинення обговорення, воно поновляються на термін не більш як 15 хвилин. Подальше  продовження обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів, присутніх на засіданні.

10.16. Після припинення обговорення перед голосуванням доповідачі  та співдоповідачі мають право на заключне слово до 5 хвилин кожний.

10.17. Всі пропозиції, що надійшли, ставляться на голосування, якщо автори не знімають їх. З мотивів голосування надаються 4 виступи до 1 хвилини кожний (не більше двох  виступів за проєкт і не більше двох виступів проти). 

Стаття 11. Порядок голосування на пленарних засіданнях.

11.1. Після закінчення обговорення питання головуючий на засіданні оголошує порядок голосування з обговореного питання.

11.2. Початок голосування головуючий погоджує з присутніми на засіданні депутатами.  На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, внесені депутатами на засіданнях постійних комісій та в ході обговорення питання, в порядку їх поступлення.

11.3. Якщо пропозиція, поправка сформульовані нечітко, головуючий на засіданні уточнює в ініціатора запропонований ним текст пропозиції чи поправки і ставить на голосування. Головуючий на засіданні відмовляє у постановці на голосування пропозиції, поправки, якщо вона не стосується обговорюваного питання, суперечить раніше прийнятим рішенням, повторює за суттю відхилений районною радою текст.

11.4. У разі, коли дві або більше пропозиції, що стосуються одного й того ж питання, виключають одна одну, районна рада проводить голосування пропозицій  у  порядку їх внесення.

11.5. Тексти пропозиції чи поправки, що будуть ставитись на голосування, повинні оголошуватися, при цьому називається їх ініціатор.

11.6. Перед кожним голосуванням головуючий формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, після чого відразу пропонує провести голосування щодо нього.

Після закінчення голосування головуючий оголошує його результат.

11.7. Після оголошення головуючим початку голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

У разі порушення процедури голосування негайно проводиться повторне голосування без дебатів.

Стаття 12. Порядок прийняття рішень на пленарних засіданнях.

12.1. Рада, в межах своїх повноважень, приймає нормативні та інші акти у формі рішень. Рішення районної ради після їх обговорення приймаються на пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу Ради, крім випадків, передбачених цим Регламентом.

Якщо в ході обговорення проєкту рішення були висловлені зауваження і пропозиції, то запропонований проєкт рішення береться за основу. Після голосування щодо зауважень і пропозицій рішення приймається в цілому.

Рішення районної ради може прийматися без обговорення на пленарному засіданні, якщо жоден із депутатів не наполягає на цьому.

12.2. Рішення районної  ради  приймається  відкритим поіменним голосуванням,  окрім  випадків, прямо передбачених Законом, у яких рішення приймається таємним голосуванням.

Відкрите  поіменне  голосування здійснюється:

- за допомогою програмно-технічного комплексу системи електронного голосування з фіксацією результатів голосування, у тому числі з можливим роздрукуванням результатів голосування кожного депутата. Кожен депутат голосує особисто, а результати голосування висвітлюються  на інформаційному табло  або екрані  у залі засідань;

- у разі відсутності технічної можливості голосування за допомогою системи електронного голосування або у разі прийняття процедурного рішення  районною радою про незастосування при голосуванні цієї системи - шляхом оголошення позиції депутата. В ході голосування головуючий оголошує в алфавітному порядку прізвища депутатів, а депутат, прізвище якого оголошено, заявляє про свою позицію: «за»,  «проти», «утримався». В межах чинного законодавства за рішенням Ради може бути прийняте окреме процедурне рішення щодо поряду голосування. Результати поіменного голосування фіксуються на окремих листках, які йдуть як додатки до протоколу пленарного засідання.

Результати поіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та розміщуються на офіційному веб-сайті районної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку. Також, за запитом, надаються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» всі результати поіменних голосувань. Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії Ради.

Таємне голосування проводиться виключно у випадках, прямо передбачених пунктами 1,29 і 31 статті 43 та статтями 55, 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», шляхом заповнення бюлетенів та проведення подальшого підрахунку.

У разі винесення на розгляд сесії районної ради питання, яке викликає/може викликати у голови районної ради, заступника голови районної ради, депутатів районної ради ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої  службові чи  представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи  неупередженість  прийняття  ними рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.
Повідомлення відбувається шляхом подання головою Ради, заступником голови Ради, депутатом Ради напередодні голосування, яке може спричинити ймовірність виникнення конфлікту інтересів, письмової заяви про це до постійної комісії Ради з питань регламенту та депутатської ектики, законності, правопорядку, інформаційної політики, яка наділена повноваженнями за здійсненням контролю за дотриманням вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Раді, та/або публічної заяви безпосередньо на пленарному засіданні Ради або засіданні постійної комісії.

У випадку виявлення у себе реального чи потенційного конфлікту інтересів депутат зобов’язаний публічно заявити про такий конфлікт інтересів перед розглядом проєкту рішення.

Відповідні повідомлення та заяви долучаються до протоколу сесії.

У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у голови Ради, заступника голови Ради, депутатів Ради, вони не мають права брати участь у голосуванні та прийнятті рішень Радою з питань, в яких у них виник конфлікт інтересів.

У разі неповідомлення головою Ради, заступником голови Ради, депутатом Ради про ймовірність виникнення в них конфлікту інтересів, про конфлікт інтересів зазначених осіб може заявити будь-який інший член Ради або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів заноситься в протокол засідання сесії.

Якщо неучасть голови Ради, заступника голови Ради, депутата Ради у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності Ради, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті Радою рішення за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання Ради.

12.3. Рішення Ради, її органів, розпорядчі документи посадових осіб Ради з мотивів їхньої невідповідності  Конституції або Законам України визнаються незаконними в судовому порядку, а також можуть бути скасовані за їх ініціативою.

12.4. Рішення Ради та її органів, розпорядчі документи посадових осіб ради доводяться до відома населення через друковані та/або  електронні засоби масової інформації. На звернення депутата працівники виконавчого апарату ради видають йому копії відповідних рішень чи розпорядчих документів посадових осіб Ради. Ці ж документи видаються громадянам на їх вимогу відповідно до вимог чинного законодавства.

                Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності від моменту їх офіційного оприлюднення на офіційному вебсайті Ради, якщо не встановлено іншого терміну введення їх у дію.

   Тексти прийнятих радою рішень оформляються виконавчим апаратом Ради із залученням їх авторів.

   Тексти прийнятих рішень оформляються не пізніше 5-ти робочих днів від дня їх прийняття та подаються на підпис головуючого на відповідному пленарному засіданні.

   Кожному рішенню Мукачівської районної ради виконавчий апарат присвоює порядковий номер із зазначенням дати його прийняття. Нумерація рішень починається з початком кожного скликання Мукачівської районної ради.

   Головуючий на засіданні повинен підписати прийняті Радою і належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів від дня їх прийняття.

                Підписане головуючим рішення районної ради є оригіналом і зберігається у виконавчому апараті Ради. Всі інші примірники є копіями.

           Підписані головуючим рішення Ради не пізніше наступного робочого дня після їх підписання оприлюднюються на офіційному вебсайті.

                 У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту рішення оригіналу рішення, іншого акта Ради, виправлення проводиться негайно, але не пізніше п’яти робочих днів від дня виявлення невідповідності.

12.5. Внесення змін до рішень Ради:

За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб'єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених абз. 3 пункту 12.5 Регламенту.

Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо від­повідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або допов­нені Радою після їх виконання.

Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у поряд­ку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні зміни та/або доповнення.

Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

12.6. Скасування рішень Ради:

                За мотивованим поданням голови Ради, його заступників, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповід­но до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетен­ції, крім випадків, передбачених абз. 3 пункту                 12.6 Регламенту.

Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та  охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Ра­дою рішень.

Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

12.8. Контроль за виконанням рішень Ради.

Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії чи тимчасові контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самовряду­вання, цього Регламенту.

Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) по­стійну комісію Ради.

Підзвітність і підконтрольність районної державної адміністрації Раді.

Районна державна адміністрація підзвітна та підконтрольна Раді у виконанні районних програм соці­ально-економічного і культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих Радою, та з виконання рішень Ради з цих питань.

Після заслуховування звіту голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації Рада проводить його обго­ворення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

Стаття 13.  Дисципліна та етика на пленарних засіданнях.

13.1. На засіданнях районної ради депутат повинен   не допускати образливих висловлювань, закликати до незаконних і насильницьких дій, не використовувати  у публічних виступах недостовірні або неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів, закликати до незаконних дій.

Головуючий на засіданні має право попередити  промовця  про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні за рішенням Ради.

Депутат, прізвище якого згадувалось у виступі промовця, має право на репліку.

13.2. Якщо головуючий звертається до промовця, останній повинен зупинити свій виступ, інакше головуючий може припинити його виступ.

13.3. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий після двох попереджень позбавляє його слова. Частина виступу оратора, яка   виголошена  після позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засідання.

13.4. Під час засідання  районної ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають   викладенню або сприйманню виступу.

Головуючий продовжує час для виступу промовця на термін, на який виступ  промовця  переривався, якщо  це не пов'язано  із застосуванням до промовця заходів впливу, передбачених цим Регламентом.

13.5. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання районної ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку.

Після повторного попередження протягом засідання головуючий, за згодою більшості присутніх депутатів, визначеною шляхом голосування без обговорення, може позбавити депутата слова до кінця засідання.

Стаття 14. Протокол.

14.1. Засідання  районної ради  оформлюється протокольно. Ведення  протоколу  засідання здійснює виконавчий апарат  районної ради спільно з секретарем Ради, який обирається на час проведення сесій з числа її депутатів. Районна рада може обрати секретаря з числа її депутатів на період роботи скликання. У разі його відсутності, Рада обирає секретаря того  пленарного засідання. Секретар працює в період роботи сесій на добровільних засадах.

14.2. Протокол  повинен повністю відображати хід пленарного засідання ради. Він повинен також містити інформацію про день і час проведення засідання, порядок денний сесії, прізвища головуючого і тих, хто виступає на засіданні. До протоколу засідання районної ради додаються:

- прийняті рішення;

- дані про поіменну реєстрацію присутніх на засіданні депутатів;

- повні результати голосування;

- тексти невиголошених виступів депутатів;

- список запрошених на сесію.

14.3. Якщо сесія районної ради складається із кількох пленарних засідань, складається протокол кожного засідання окремо.

14.4. Лічильна комісія.

При потребі, для проведення голосування і визначення його результатів сесія Ради обирає з числа депутатів відкритим голосуванням Лічильну комісію в кількості не менше 5 депутатів.

Лічильна комісія обирається для організації голосувань Ради і визначення їх результатів. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення депутатів, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами в голосуванні.

Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів Ради шляхом відкритого голосування за списком без обговорення. Лічильна комісія обирається Радою з числа депутатів в кількості, яка відповідає кількості політичних партій, представники яких обрані до складу районної ради, на паритетних засадах - по одному представнику від кожної політичної партії, представленої у Раді. У випадку, коли кількість політичних партій, які представлені в Раді, є парною, від партії, яка має найбільшу кількість голосів виборців, у Лічильну комісію делегуються два представники.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

- поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

- вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

- вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

- депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

Районна рада може обрати на період скликання постійно діючу Лічильну комісію ради з числа її депутатів.

14.5. Бюлетень для таємного голосування.

Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування - обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо. При обранні посадових осіб до бюлетеня включаються в порядку висунення всі запропоновані кандидатури із зазначенням прізвища, імені та по батькові і політичної сили, що висунула кандидата (або шляхом самовисування). Праворуч навпроти прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат.

Недійсними вважаються бюлетені:

- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

- невстановленого взірця;

- в яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

- з яких неможливо зясувати волевиявлення депутата Ради.

- до яких додатково вписані прізвища. Не погоджені на пленарному засіданні.

14.6. Процедура таємного голосування.

Таємне голосування проводиться на сцені сесійної зали, на якій знаходяться кабіна та скринька для голосування. Скринька для голосування виготовлена з прозорого матеріалу і розміщується поряд з кабіною для голосування. Під час голосування на сцені сесійної зали забороняється присутність будь-яких осіб, за винятком особи, яка здійснює своє волевиявлення та членів Лічильної комісії.

Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабіни для таємного голосування, опломбовує скриньку для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови з метою дотримання таємниці голосування.

Заповнення бюлетеня проводиться у кабіні для голосування особисто кожним депутатом.

Бюлетені для таємного голосування виготовляються виконавчим апаратом ради за дорученням Лічильної комісії районної ради за встановленою нею формою і у кількості, що дорівнює кількості складу районної ради.

Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюються Лічильною комісією районної ради на основі регламенту і оголошуються головою Лічильної комісії.

Кожному депутатові після проставлення особистого підпису в реєстрі про отримання бюлетеня, лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування. Бюлетені видаються двома членами лічильної комісії біля кабіни (приміщень, окремо стоячої, відгородженої трибуни) для таємного голосування.

Заповнення бюлетенів здійснюється депутатом лише в кабіні для таємного голосування.

У бюлетені для голосування депутат робить навпроти пропозиції, яку він підтримує, або прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку «плюс» (+) або будь-які інші позначки, які дають однозначну відповідь про його
волевиявлення.

Депутат може голосувати тільки за одну пропозицію або за одного кандидата.

Заповнений бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

Після закінчення голосування лічильна комісія відкриває скриньку для таємного голосування і здійснює підрахунок голосів. Під час підрахунку голосів і встановленні результатів виборів можуть бути присутні лише члени Лічильної комісії.

Про результати таємного голосування Лічильна комісія районної ради складає протокол, який підписує весь склад Лічильної комісії та доповідають про результати таємного голосування.

Голосування вважається таким, що відбулося, якщо бюлетені для таємного голосування отримали не менше як половина депутатів від загального складу Ради. У разі, коли бюлетені для таємного голосування отримали менше половини депутатів, проводиться повторне голосування.

Кандидат вважається обраним, а інше рішення - прийнятим, якщо в результаті таємного голосування за кандидата чи рішення проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Якщо при першому голосуванні жоден кандидат не отримав більшості голосів від загального складу Ради, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які отримали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні, не враховуючи тих кандидатів, які після першого голосування зняли свої кандидатури або щодо двох кандидатур, які були внесені в бюлетені при першому голосуванні.

Якщо в результаті зняття кандидатами своїх кандидатур залишається один кандидат, стосовно нього проводиться повторне голосування.

У разі коли жоден кандидат і після повторного голосування не отримав більшості голосів від загального складу Ради, проводяться повторне голосування.

Про результати таємного голосування Лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени Лічильної комісії. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з протоколом, ця особа викладає власну думку, котра додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні.

Голова Лічильної комісії інформує раду про результати таємного
голосування.

У разі виявлення Лічильною комісією порушень порядку голосування, лічильна комісія складає акт про виявлені порушення за підписом більшості членів комісії, який додається до протоколу, та доповідає Раді, яка приймає рішення щодо розслідування факту порушення і наслідків голосування (рішення про затвердження підсумків голосування або про переголосування чи проведення повторного голосування).

 Якщо Лічильна комісія складається з парної чисельності членів і з питань розгляду розподіл голосів при голосуваннях відбувається порівну, такий протокол затверджується на сесії районної ради.

Засідання Лічильної комісії проводяться в окремій кімнаті. Під час засідання забороняється проведення фото та відео фіксацій засідання.

Розділ ІV. Постійні комісії районної ради 

Стаття 15. Постійні комісії є органами Ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень Ради.

Стаття 16. Постійні комісії обираються Радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. При необхідності рішенням Ради може визначатися також і керівний склад комісії.

За рішенням Ради про обрання постійних комісій голосування може проводитися в цілому по складу комісії, або по кожній кандидатурі окремо, або в іншому порядку.

Протягом строку повноважень Рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій. Депутат може обиратись до складу однієї постійної комісії та брати участь в роботі інших комісій з правом дорадчого голосу. Чисельність комісій формується у приблизно рівній кількості.

Стаття 17.  До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.

Стаття 18. Постійні комісії за дорученням Ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проєкти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд Ради, розробляють проєкти рішень Ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 19. Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

Стаття 20. Постійні комісії за дорученням Ради, голови та заступника голови  районної ради, або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних Раді органів, а також з питань, віднесених до відання Ради, райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд Ради, здійснюють контроль за виконанням рішень Ради.

Стаття 21. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали і документи.

Стаття 22. Організація роботи постійної комісії Ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії, або неможливості виконувати ним свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

Стаття 23. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 24. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

Стаття 25. Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 26. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проєктів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть, за ініціативою комісій, а також за дорученням Ради, її голови та заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Стаття 27. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 28. Постійні комісії є підзвітними Раді та відповідальними перед нею.

Стаття 29. Районна рада утворює постійні комісії:

- з питань бюджету та соціально-економічного розвитку;

- комісія з гуманітарної та соціальної політики;

- з питань регламенту та депутатської етики, законності, правопорядку, інформаційної політики;

- з питань розвитку територіальних громад, земельних відносин, комунальної власності та природокористування.

Розділ V. Депутатські групи і фракції районної ради 

Стаття 30. Депутати районної ради можуть добровільно об'єднуватись у депутатські групи та фракції.

Депутатські групи, сформовані на основі партійної належності депутатів, називаються депутатськими фракціями. До складу депутатської фракції можуть входити і позапартійні депутати, які підтримують політичну спрямованість фракції. Депутатські групи, сформовані на позапартійній основі, об’єднують депутатів, які поділяють однакові або схожі погляди з питань державного, соціально-економічного розвитку, або за іншими ознаками.

Стаття 31. Порядок роботи депутатської групи та фракції, умови вступу депутата до депутатської групи та фракції, його виходу чи виключення з них визначаються самою депутатською групою чи фракцією згідно з діючим законодавством.

Стаття 32. Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи чи фракції.

Стаття 33. Утворення депутатських груп та фракцій, їх організація та утворення нових може проводитись протягом повноважень районної ради.

Стаття 34. Кожна депутатська група та фракція повинна бути зареєстрована  районною  радою. Умовою її реєстрації є подання на ім'я голови районної ради підписаного персонально депутатами письмового повідомлення про створення депутатської групи чи фракції з викладенням її назви, мети чи завдання, переліком персонального складу членів групи чи фракції, а також прізвищ депутатів, які уповноважені представляти групу чи фракцію. Повідомлення про створення депутатської групи, фракції подається голові Ради у міжсесійний період.

Повна та скорочена назва депутатської фракції повинна збігатися з назвою відповідної партії. У разі, коли депутатська фракція об’єднує депутатів з кількох партій, її назва повинна включати назви цих партій.

Стаття 35. Головуючий інформує на пленарному засіданні депутатів про створення депутатської групи чи фракції, її кількісний та персональний склад і уповноважених представників.

У такому ж порядку повідомляється про зміни в складі депутатських груп та фракцій.

Стаття 36. Про зміни у складі депутатської групи чи фракції її повноважний представник повідомляє письмово голову  районної ради, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або лише уповноважений представник депутатської групи чи   фракції, якщо депутата виключено з групи чи фракції.

Стаття 37. Діяльність депутатської групи, фракції припиняється:

- у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи, фракції;

- після закінчення строку, на який депутати районної ради об’єдналися в депутатську групу, фракцію  або строку повноважень районної  ради.

Стаття 38. Депутатські групи, фракції мають право:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях  Ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує Рада;

- на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії Ради;

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в Раді чи опозиції, а також з іншими депутатами;

- здійснювати інші права, передбачені Законами України.

Стаття 39. Жодна депутатська група чи фракція не має права виступати від імені районної ради.

Стаття 40. За зверненням уповноваженого представника депутатської групи чи фракції виконавчий апарат районної ради поширює серед депутатів підготовлені нею матеріали як офіційні документи.

Розділ VІ. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Стаття 41. Тимчасові контрольні комісії ради є органами Ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд Ради.

Стаття 42. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії Ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу Ради.

Стаття 43. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.

Стаття 44. Повноваження тимчасової контрольної комісії Ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень Ради, яка створила цю комісію.

Розділ VІІ. Депутат районної ради

Стаття 45. Повноваження депутата районної ради  починаються з дня відкриття першої сесії районної ради, з моменту офіційного оголошення підсумків виборів районною територіальною виборчою комісією та підписання присяги депутата, і закінчуються в день відкриття першої сесії районної ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених Законом.

Рада невідкладно інформує відповідну територіальну виборчу комісію про дострокове припинення повноважень депутата районної ради.

Стаття 46. Депутат представляє інтереси всіх територіальних громад району, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності Ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед виборцями, Радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат районної ради повинен входити до складу однієї з постійних комісій Ради.

Стаття 47. На час сесій, засідань постійних комісій ради, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених законом випадках, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету.

Стаття 48. Депутат зобов'язаний брати участь у роботі сесій Ради, засідань постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.

Депутат зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на пленарному засіданні районної ради та її органів, до яких його обрано.

Стаття 49. Депутат, який не може взяти участь у пленарному засіданні районної ради, повинен завчасно, із зазначенням причини, повідомити про це голову районної ради через виконавчий апарат районної ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії - голову цієї комісії.

У разі пропуску депутатом без поважних причин протягом року більше половини пленарних засідань Ради або засідань постійної комісії, невиконання ним рішень і доручень Ради та її органів, рада може звернутися до відповідної партії з пропозицією вжити до депутата заходи впливу у встановленому законом порядку.

Стаття 50. Депутат має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіяхрайонної ради, а також на засіданнях постійної та інших комісій Ради, до складу яких його обрано.

Стаття 51.  Депутат  районної ради  може мати до 5 (п’яти) помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах.

 Умови діяльності та кількість помічників-консультантів депутата  районної ради визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.Також районною радою затверджується опис посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради.

Стаття 52. Депутат районної ради має право на депутатське звернення, депутатський запит і депутатське запитання.

Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Депутатське звернення розглядається у встановлені Законом строки.

Якщо депутат районної ради не задоволений результатами розгляду свого звернення, або якщо зазначені вище органи та посадові особи ухиляються від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має право внести депутатський запит.

Депутатський запит – це підтримана Радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і її органів, керівників місцевих органів виконавчої ради, підприємств, установ і організацій,  незалежно від форм  власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання Ради.

Депутатський запит повинен включати коротку характеристику фактичного стану справи, що є його предметом, і проблеми, що виникають з цього стану.

Депутатський запит може бути внесений депутатом районної ради або групою депутатів попередньо, або на пленарному засіданні Ради, у письмовій  чи усній формі. Запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання Ради.

Голова районної ради доводить текст депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких його звернуто.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов’язані у встановлені Радою строки дати офіційну письмову відповідь на нього районній раді і депутату, який  його вніс. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути  розглянуто у зазначений строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити про це Раду та депутата районної ради, який вніс запит, і запропонувати  інший строк, який не повинен перевищувати один місяць з дня одержання запиту. Відповідь на запит, у разі необхідності, розглядається на пленарному засіданні Ради.

Після оголошення відповіді на запит депутат має право виступити з реплікою і дати оцінку відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати 5 хвилин.

За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше 1/4  присутніх на засіданні депутатів районної ради.

Посадових осіб, до яких звернуто запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення  Радою відповіді на запит. Вони, або уповноважені ними особи, мають право бути присутніми на цьому засіданні Ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит, районна рада може приймати і відповідне рішення.

Облік депутатських запитів і контроль за їх розглядом здійснює виконавчий апарат районної ради.

Депутатське запитання - це засіб одержання депутатом інформації або роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії районної ради або дано депутату в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється, і рішення по ньому не приймається.

Стаття 53. Пропозиції, зауваження, висловлені депутатами на сесії районної ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються Радою чи, за її дорученням, постійними комісіями ради або надсилаються на розгляд відповідним органам та посадовим особам, які зобов'язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені Радою, і про вжиті заходи повідомити депутата та Раду.

Стаття 54. Депутат має право знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у районній раді та робити виписки, копіювання цих документів.

Стаття 55. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності та порядок відкликання визначаються Конституцією України, Законами "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про статус депутатів місцевих рад", іншими Законами, цим Регламентом.

Розділ VІІІ. Голова районної ради

Повноваження голови Ради  визначаються Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Рег­ламентом.

Стаття 56. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень Ради таємним голосуванням.

Стаття 57. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови районної ради вносяться депутатами районної ради на першій її сесії. Після обговорення кожної кандидатури проводиться голосування щодо включення її у список для таємного голосування.

Прізвища кандидатів на посаду голови  районної ради вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку.

Стаття 58. Таємне голосування організовується Лічильною комісією.

Стаття 59. За результатами таємного голосування обраним вважається кандидат, за якого проголосувала більшість депутатів  від загального складу Ради.

Якщо, за результатами таємного голосування, жоден із кандидатів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування, в якому беруть участь два кандидати, що набрали відносну більшість голосів порівняно до інших. Якщо, за результатами другого туру голосування, жоден із кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, оголошується перерва для консультацій і проводиться повторне голосування.

Стаття 60. Голова районної ради виконує свої обов'язки до обрання голови Ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови Ради відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 61. Голова Ради працює у Раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики зі спорту) або підприємницькою діяльністю, входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в Раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації).

Стаття 62. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним Раді і може бути звільнений з посади Радою шляхом таємного голосування.

Стаття 63. Питання про звільнення голови районної ради може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу Ради.

Звільнення особи з посади голови Ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї Ради.

Повноваження голови районної ради також вважаються достроково припиненими без припинення повноважень депутата районної ради в разі звернення з особистою заявою до районної ради про складення ним повноважень голови  Ради.

Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови Ради з дня прийняття районною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

Стаття 64. Голова районної ради:

- скликає сесії районної ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії Ради, питання, які передбачається внести на розгляд Ради, веде засідання Ради;

- забезпечує підготовку сесій Ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень Ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

- вносить на затвердження ради пропозиції  щодо структури органів Ради, виконавчого апарату, витрат на їх утримання;

- представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови Ради;

- вносить Раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій Ради та їх голів;

- координує діяльність постійних комісій Ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

- організовує, відповідно до законодавства, проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- організовує роботу президії Ради;

- призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату Ради;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом Ради;

- є розпорядником коштів, передбачених на утримання Ради та її виконавчого апарату;

- підписує рішення Ради, протоколи сесій Ради;

- забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, особистий прийом громадян;

- забезпечує гласність у роботі районної ради та її органів, обговорення громадянами проєктів рішень Ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення Ради;

- представляє районну раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого  самоврядування,  об'єднаннями громадян,  трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- за рішенням Ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

- звітує перед Радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Радою термін;

- вирішує інші питання, доручені йому Радою.

Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Розділ ІХ. Заступник голови районної ради

Стаття 65. Голова районної ради може мати заступника.

Порядок обрання заступника голови Ради.

Заступник голови Ради обирається Радою в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї Ради шляхом таємного голосування.

Рішення про обрання заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

У разі, коли кандидатів на посаду заступника голови Ради не було обрано, проводиться нове голосування з додержанням положень, зазначених у абзаці 2 цієї статті.

Стаття 66. Повноваження заступника голови Ради.

Заступник голови Ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата Ради або дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

Заступник голови Ради здійснює повноваження голови відповідної Ради за відсутності голови Ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою Ради своїх обов’язків з інших причин.

За дорученням голови Ради його заступник:

- координує роботу відповідних постійних комісій Ради та сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- веде організаційну роботу з питань взаємодії Ради з органами виконавчої влади;

- організовує роботу з питань взаємодії з органами місцевого самоврядування, надання методичної допомоги щодо виконання спільних програм та договорів;

- представляє Раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядуван­ня, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністраціями підприємств, установ, організацій і грома­дянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- веде особистий прийом громадян, в тому числі з виїздом у населені пункти району, та забезпечує роботу щодо розгляду звернень громадян;

- звітує перед Радою про свою діяльність та про виконання доручень Ради;

- бере участь у розробці планів роботи Ради та її президії;

- готує пропозиції до проєкту кошторису витрат Ради та матеріали до звіту про його виконання;

- сприяє роботі депутатських груп та фракцій щодо здійснення в Раді їх функцій;

- організовує роботу з навчання депутатів Ради, працівників структурних підрозділів виконавчого апа­рату Ради.

Стаття 67. Заступник голови Ради, за дорученням голови Ради, виконує й інші обов’язки.

Стаття 68. Порядок дострокового припинення повноважень заступника голови Ради.

Повноваження заступника голови Ради можуть бути достроково припинені без припинення повнова­жень депутата Ради за рішенням Ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення його повноважень може бути внесено на розгляд Ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу Ради або голови Ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень заступника голови Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу Ради.

Стаття 69. Повноваження заступника голови Ради можуть також бути достроково припинені без припинення по­вноважень депутата Ради у разі звернення з особистою заявою до Ради про складення ним повноважень за­ступника голови Ради. Зазначені повноваження заступника голови Ради припиняються з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.

 Розділ Х. Президія районної ради

Стаття 70. Районна рада утворює Президію Ради. Президія Ради є дорадчим органом Ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд Ради, приймає рішення про включення до порядку денного питань про звіти голови районної ради та голови райдержадміністрації. Президія районної ради  також може приймати рішення, які мають дорадчий характер.

Стаття 71.  До складу Президії Ради входять голова районної ради, його заступник,  голови   постійних комісій  районної ради,  уповноважені   представники  депутатських груп та фракцій.

Стаття 72. Президія Ради діє на основі Положення про неї, що затверджується Радою.

Розділ ХІ. Виконавчий апарат районної ради

Стаття 73. Виконавчий апарат  районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України.

Стаття 74. Виконавчий апарат Ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її  органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування, сприяє акредитованим працівникам засобів масової інформації у здійсненні ними професійної діяльності, заздалегідь повідомляє їх про час проведення засідань, пресс-конференцій, надає інформаційні матеріали, необхідні для ознайомлення громадськості з роботою районної ради.

Стаття 75. Виконавчий апарат ради утворюється районною радою. Його структура і чисельність, витрати на утримання встановлюються Радою за поданням її голови.

Стаття 76. Виконавчий апарат Ради за посадою очолює голова районної ради.

Стаття 77. Виконавчий апарат ради здійснює свою роботу на підставі  положення про виконавчий апарат, яке затверджується розпорядженням голови Ради.

Розділ ХІІ. Прикінцеві положення

Стаття 78.  Даний Регламент регулює діяльність Ради  та припиняє  свою чинність із моменту ухвалення  Регламенту Радою  наступного скликання  або затвердження в новій редакції.

Стаття 79.  Зміни та доповнення до Регламенту  можуть бути внесені на пленарному  засіданні Ради у порядку, передбаченому цим  Регламентом  та діючим законодавством.

Стаття 80.  Контроль за дотриманням Регламенту покладається на голову Ради, керуючого справами виконавчого апарату Ради, постійну комісію з питань регламенту та депутатської етики, законності, правопорядку, інформаційної політики. Під час пленарного засідання Ради контроль за дотриманням Регламенту покладається на головуючого  на  пленарному засіданні.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування